28 Ιαν 2023
Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 13:28

Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:
ΘΕΜΑ 1ο: Ερμηνεία της παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 4782/2021 ως προς τους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν πριν την 1.9.2021 (σελ. 2).
ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021. (σελ. 3)
ΘΕΜΑ 3ο: Εφαρμογή της απόφασης με αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 (Β 4841) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην περίπτωση ορισμού μελών γνωμοδοτικών οργάνων για τον ορισμό ή την κλήρωση τεχνικών υπαλλήλων ως μελών αυτών (σελ. 10).
ΘΕΜΑ 4ο: Έναρξη περιόδου απαγόρευσης ανάθεσης δεύτερης σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον ίδιο ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 (σελ. 16).
ΘΕΜΑ 5ο: Ερμηνεία ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης (για έργα) ή των αναφερόμενων στο άρθρο 45 του ν. 4782/2021 σχετικά με τα έργα, τα οποία έχουν ήδη προκηρυχθεί και είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (σελ. 18).
ΘΕΜΑ 6ο: Διακηρύξεις έργων έως το χρόνο δημοσιοποίησης των νέων εγκεκριμένων από την ΕΑΑΔΗΣΥ διακηρύξεων και έως την 1.6.2021 (σελ. 19).